Taakgroep Kerk & Samenleving

De taakgroep Kerk & Samenleving participeert in diaconaal/maatschappelijke overlegorganen en organisaties.
Daarnaast worden bijeenkomsten voor kerken en organisaties over thema’s als Zorg in de wijk en Vluchtelingen georganiseerd.

De taakgroep:
organiseert het overleg (2 x per jaar) met de gemeente Amersfoort over sociaalmaatschappelijke aangelegenheden;
participeert in het Platform voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers;
organiseert 2 x per jaar (met Pasen en Kerst)  een actie voor bewoners van het Asielzoekerscentrum;
onderhoudt contacten met inloophuizen
verzorgt 2 x per jaar een nieuwsbrief voor de kerken en andere geïnteresseerden.

Stuurgroep SchuldHulpMaatje Amersfoort
SchuldHulpMaatje (SHM) is een project van de Raad van Kerken Amersfoort. Partners zijn de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, de diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord, de caritas van de Rooms-katholieke Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort..
In het project worden hulpvragers gekoppeld aan vrijwilligers: gekwalificeerde maatjes. De maatjes geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie. Ze bieden ondersteuning aan hen die een traject van schuldhulp doorlopen. Ook wordt nazorg gegeven wanneer de schuldhulp is afgerond. SHM Amersfoort is lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De organisatie is in handen van een stuurgroep.

Download de laatste nieuwsbrief

Contact: info@shm-amersfoort.nl

Website: www.shm-amersfoort.nl

Contact: dowamersfoort@solcon.nl

Netwerk033GroeneKerken

Het netwerk 033GroeneKerken is in 2017 opgericht. Het netwerk bestaat uit leden van 10 kerken: kerkleden die zich in eigen geloofsgemeenschap inzetten voor duurzaamheid, en leden van Groene Kerken. In het netwerk worden ervaringen en kennis uitgewisseld over de verduurzaming van geloofsgemeenschappen. 

Het netwerk is gelieerd aan de Taakgroep Kerk en Samenleving van de Amersfoortse Raad van Kerken.
Secretaris netwerk: Remko van der Vos (Fonteinkerk). Email: 033groenekerken@gmail.com

Zie voor de landelijke beweging van Groene Kerken www.groenekerken.nl

Actualiteit
Eén keer per jaar is er een activiteit voor een breder Amersfoorts publiek. Het netwerk bereidt momenteel het programma voor rond de komst van de Klimaatpelgrims. 30 pelgrims uit verschillende landen en van verschillende kerken, lopen in september en oktober 2021 van Katowice (Polen) naar Glasgow (Schotland). Daar vindt in november a.s. de volgende mondiale klimaatconferentie plaats in het verlengde van ‘Parijs’.  Onderweg verblijven de pelgrims twee nachten in Amersfoort, in Het Brandpunt. Een mooie kans voor Amersfoorters om met hen in contact te komen over hun drijfveren en hun boodschap aan de conferentie! 

Ons netwerk en deelname daar aan
We verwelkomen kerkleden en kerkbestuurders die zich oriënteren op de mogelijkheden om hun eigen geloofsgemeenschap te verduurzamen. Daar zijn allerlei aangrijpingspunten voor. Bijvoorbeeld het gesprek bevorderen onder kerkleden over duurzaam leven. Of kijken naar de kerkgemeenschap als organisatie, die als zovele andere organisaties voor de uitdaging staat om CO2 neutraal te worden. Is er sprake van een eigen gebouw, dan is de opgave nog groter, maar de kansen zijn dat ook. We wisselen ervaringen uit en tips, zoals uit de toolkit van www.groenekerken.nl 

Een paar keer per jaar hebben we een bijeenkomst, waar men kan aanschuiven als het zo uitkomt. De deelnemers stimuleren elkaar en andere kerken.

Sommige kerken zien het predikaat ‘Groene Kerk’ als een prettig hulpmiddel om de leden mee te krijgen, andere kiezen er bewust voor om dat niet te doen. 

Wie overweegt deel te nemen aan bijeenkomsten van het netwerk kan zich per email melden bij 033groenekerken@gmail.com

Tot wie richten we ons?
We richten ons op de eerste plaats op de bij de Raad van Kerken Amersfoort aangesloten kerken. Daarnaast informeren we ook andere geloofsgemeenschappen in Amersfoort op passende wijze en verzoeken ook hen om hun leden te interesseren voor de activiteiten.

Vragen en opmerkingen kunt u emailen aan 033groenekerken@gmail.com   U hoort dan van ons. Ingeval u daar prijs op stelt kunt u mij direct persoonlijk bellen.

Johan van Dalen, voorzitter (De Inham)
tel 06 – 49 377 587
email: 033groenekerken@gmail.com