Pastoresontmoeting

Steeds vaker komen in Amersfoort leden van verschillende kerken elkaar tegen bij kerkelijke activiteiten. Zoals bij de vespers en Ruimtevieringen van de Raad van Kerken.  Het is van belang dat de voorgangers in kerken en geloofsgemeenschappen elkaar ook ontmoeten. Dat zal de oecumene stimuleren. Voor hen organiseert de Raad van Kerken pastoresontmoetingen, waar zij zich samen kunnen bezinnen, ervaringen uitwisselen en elkaar bemoedigen. Dat gebeurt twee keer per jaar.

Contact: voorzitter@raadvankerken.nl

Daarnaast bestaat ook een emeritikring waarin pastores met verschillende kerkelijke achtergrond elkaar maandelijks ontmoeten. De leden wisselen ervaringen uit hun lange dienstjaren en bespreken nieuwe ontwikkelingen. De bijeenkomsten vinden plaats op de laatste dinsdagmorgen van de maand.

Contact: secretaris emeritikring