Missie

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken Amersfoort:

  • de oecumenische dialoog. Deze krijgt gestalte in de vergaderingen van de Raad, in stadsbrede pastoresontmoetingen en in het organiseren van samenkomsten in oecumenisch verband.
  • de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving. De Taakgroep Kerk & Samenleving geeft hier op allerlei manieren gestalte aan.
  • de missionaire presentie van de kerken. De Taakgroep Missionaire Presentie biedt op een veelkleurige manier de mogelijkheid aan niet-gelovigen om in aanraking te komen met het evangelie.
  • de communicatie van kerknieuws. De Taakgroep Communicatie benut diverse media om de relevantie van de kerken over het voetlicht te brengen.