HOOP

Nieuwsbrief Advent 2021van: Taakgroep Kerk en Samenleving

 voor: de kerken die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Amersfoort en andere geïnteresseerden

Jezus werd niet geboren in een paleis of een kliniek, maar in een stal, onder erbarmelijke omstandigheden. Hij is juist ook daar te vinden waar lijden is en waar we kunnen meeleven en steun geven. Reden voor de Taakgroep om u te informeren over diverse hoopgevende activiteiten waar de taakgroep in de afgelopen maanden mee bezig is geweest.

Aandacht voor armsten

– De Taakgroep maakt zich zorgen over de plotseling gestegen energieprijzen die vooral lage inkomens zal treffen. Ook andere levensbehoeften worden duurder door plotselinge inflatie. Het kabinet zegt met gerichte voorstellen te komen naar gemeentes om de laagste inkomens extra te kunnen steunen (boven op de € 400 per gezin voor iedereen). We hopen dat hiermee steuninitiatieven van kerken overbodig worden, en volgen de ontwikkelingen.  

– Het Diaconaal Steunpunt van de protestantse kerken ontving van een goede gever een flinke doos sneltesten. Voor mensen met een financiële uitdaging, zijn deze sneltesten best duur. Deze sneltesten gaan snel een goede bestemming krijgen.

Aandacht voor  zieken   

In iedere gemeente zijn er wel mensen die zorgen hebben over een zieke partner en/of familielid. We kennen veel mensen om ons heen die inmiddels besmet zijn met corona of eenzaam zijn. Zoek je als kerk nog naar mogelijkheden rond de kerst, om samen meer om te zien naar mensen die besmet zijn? Kijk dan op de websites: www.aandachtvoorelkaar.nl www.eentegeneenzaamheid.nl,  

Aandacht voor  vluchtelingen, migranten, daklozen     

– Aan de laatste Kroonbede op 20 september hebben migrantenkerken actief deelgenomen. Dit was een verrijking voor iedereen, de intentie is om deze relatie te intensiveren. Intern wordt gekeken hoe we de persoonlijke contacten kunnen waarborgen.
– Op 28 oktober 19.00u vond een protesttocht plaats in Amersfoort voor Ljowa. Deze Armeense jongen van 7 jaar, die met zijn ouders in Amersfoort woont en hier is geboren, dreigt te worden uitgezet. Oorzaak is een ongelukkige procedurefout. De burgemeester deed in een persoonlijk beroep op de Tweede Kamer.
– 38 vluchtelingen kregen vanaf 29 oktober noodopvang in Zon en Schild. Hun verblijf wordt verlengd tot 7 januari. Diaconieën van de Protestantse kerken in Amersfoort, geven een wekelijks zakgeld. Andere kerken hebben fietsen verzameld, die opgeknapt konden worden met steun van de Caritas.
– Op 17 december 15.00u tot 16.30u vindt een bijeenkomst plaats over kerken en vluchtelingen. Alle kerken in Amersfoort zijn hiervoor uitgenodigd. Aan de orde komen: de betekenis van de nieuwe Inburgeringswet, mogelijke gezamenlijke initiatieven, en de voorgenomen oprichting van een Werkgroep Vluchteling. Opgave vóór 15 december bij dow@pkn-amersfoort.nl 

– Op het Herenigingfonds van Integratiewerk Amersfoort (dat tot voor kort NVA heette), waarin de Raad van Kerken participeert, wordt vaker een beroep gedaan;
zie Herenigingsfonds – Integratiewerk . Wellicht voor kerken een geschikt collectedoel?
– Met kerst zal de Boogkerk in samenwerking met de Taakgroep een kerstattentie verzorgen voor de uitgeprocedeerde gezinnen bij het AZC.

Aandacht voor  doden
– Het Amersfoortse Platform Levensbeschouwingen en Religies steunt moslims in hun streven naar een eigen islamitische begraafplaats in de gemeente Amersfoort. Een probleem is het vinden van een locatie.

Aandacht voor verduurzaming
– Actueel is de actie Serious Request van het WWF (WereldNatuurFonds), gericht tegen het verdwijnen van de regenwouden. Deze actie – waarvoor ook Amersfoortse kerken zijn benaderd (naast andere organisaties) – vindt in Amersfoort plaats van 18 t/m 24 december. Mensen en groepjes worden aangemoedigd klein acties op te zetten of bv een collecte te houden.
Voorbeeld van een sponsoractie voor Serious Request: jongeren ruimen zwerfafval op op zaterdag 18 december. Jongeren uit alle kerken kunnen meedoen! Een actie die je overdag, buiten én op afstand kan doen. De jongeren gaan in 2 of 3-tallen aan de slag, eventueel ook verspreid over meerdere middagen.
Opgave bij: Suhail Tafur, jongerenwerker parochie OLVA;  
email suhailtafur@katholiekamersfoort.nl ; tel 06 22 99 69 37 ; jongkatholiekamersfoort.nl

– Van 5-7 oktober deden klimaatpelgrims Amersfoort aan, op hun weg naar de klimaatconferentie in Glasgow, begin november. Samen met het Brandpunt heeft het Netwerk 033GroeneKerken een programma georganiseerd, dat leidde tot inspirerende ontmoetingen.
Voorafgaand aan de klimaatpelgrimage heeft een aantal kerken vieringen georganiseerd, waarvoor het netwerk ideeën aanreikte. Op 10 oktober was er een minipelgrimage langs groene kerken in Amersfoort.
– De pelgrims vroegen in de dialoog met wethouder Van Eijk wat gemeente en kerken samen doen aan een effectief en eerlijk klimaatbeleid. Deze vraag werd aanleiding voor twee verkennende gesprekken van het NetwerkGroeneKerken met de projectmanager duurzaamheid van de gemeente Amersfoort over gemeentelijke duurzaamheidsinitiatieven (zoals “Van het gas af”) en manieren waarop kerken inspelen op de energie- en klimaatproblematiek.
De intentie is om in het voorjaar een breder verkennend gesprek te organiseren tussen mensen uit verschillende kerken en de betrokken gemeentelijke projectmedewerkers.
– Meer kerken zijn geïnteresseerd geraakt in het netwerk 033GroeneKerken. Zie ook https://www.raadvankerkenamersfoort.nl/taakgroep-kerk-samenleving/

– Lees voor de landelijke info: www.groenekerken.nl

Algemeen     

Op 5 november had de Taakgroep een gesprek (‘Sociaal Platform’) met de wethouders Tigelaar en Van Eijk, over diverse sociale kwesties: dak- en thuislozen, vluchtelingen, problemen van jongeren, het Beleidskader Inclusieve Stad, en de rol van de kerken.
Het was een nuttig gesprek omdat de diaconieën signalen krijgen die bij de gemeente niet altijd bekend zijn. Komend voorjaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, zal om een volgend gesprek met wethouders worden gevraagd. Hebt u zorgen en of krijgt u signalen uit de samenleving die aandacht behoeven, meld deze aan de secretaris van de Taakgroep.  
– De Taakgroep gaat de komende 2 jaar wijksgewijs bijeenkomsten organiseren om te inventariseren wat er speelt in de wijken en op welke wijze kerken present zijn in de wijk. Misschien kunnen er samenwerkingsverbanden ontstaan en/of een goede verdeling van aandachtsgebieden?


De Taakgroep Kerk & Samenleving
wenst u een zalig kerstfeest toe,

Hetty van Berkum (voorzitter), Louise Boone, Johan van Dalen, Rita Eijkelenboom, Jennie Harmelink, Huib Klamer

Reacties en of vragen n.a.v. deze brief kunt u richten aan:

Huib Klamer, secretaris Raad van Kerken Amersfoort
secretaris@raadvankerkenamersfoort.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *