Jaarverslag 2020 inhoudelijk

Jaarverslag 2020

Inhoud


Voorwoord


1. Bestuur

1.1 Algemeen Bestuur

1.2 Dagelijks Bestuur


2. Presentie en ontmoeting
2.1 Taakgroep Kerk & Samenleving
2.2 Taakgroep Missionaire Presentie

3. Oecumenische ontmoetingen

4. Communicatie


Bijlagen:
bijlage 1: overzicht aangesloten kerken op 31 december 2020
bijlage 2: samenstelling Algemeen Bestuur op 31 december 2020

Voorwoord

Voor u ligt het inhoudelijke jaarverslag van de Raad van Kerken Amersfoort over 2020.
We beperken ons tot hoofdpunten.

2020 was het jaar van Corona. De pandemie had veel gevolgen voor kerken, ook voor activiteiten van de Raad van Kerken.
Uitdaging was en is om ook in deze volstrekt nieuwe tijd onze kernwaarden Presentie en Ontmoeting te actualiseren.
Dit verslagjaar heeft het Algemeen Bestuur zich bezonnen op de vraag wat is de missie van de Raad van Kerken Amersfoort?

Er is een apart financieel jaarverslag over 2020; dat wordt apart gepubliceerd op onze website www.raadvankerkenamersfoort.nl.

Josephine van Pampus, voorzitter
Wiebo Spoelstra, vicevoorzitter


april 2021

1. Bestuur


1.1 Algemeen Bestuur


Het Algemeen Bestuur (AB) van de Raad van Kerken Amersfoort (RvK) bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken (zie voor een overzicht de bijlagen 1 en 2). In 2020 werd vier maal vergaderd, waarvan twee maal via zoom.
Naast een inhoudelijk – of geloofsgesprek stonden activiteiten op de agenda, aangedragen vanuit Dagelijks Bestuur (DB) of de Taakgroepen. Ook wisselden bestuursleden actuele, relevante informatie uit.
Met een avondgebed – zo mogelijk in de kerkzaal – werd de vergadering begonnen en afgesloten.

Onderwerpen van gesprek in het verslagjaar waren:

Corona, veelvuldig onderwerp van aandacht


– Kerken namen veel initiatieven om besmetting tegen te gaan en tegelijk de vieringen en kerkleven voort te zetten. Allereerst: starten met online vieringen, met geluid en/of beeld (streamen of zoom). En andere acties om contacten aan te gaan en het gemeenschapsleven te onderhouden: openstelling kerken overdag, online bijeenkomsten (virtueel koffiedrinken), onderhouden contacten met elkaar, telefooncirkels, nieuwsbrieven, sturen van kaarten, bloemen brengen, avondmaalpakketten.

Naar aanleiding van de landelijke oproep; ‘aandacht voor elkaar’, https://www.aandachtvoorelkaar.nl en in aansluiting op de wens van het college burgemeester en wethouders Amersfoort om met de stad in gesprek te gaan en in contact te blijven, is op intiatief van de gemeente een gesprek geweest met de burgemeester en onze voorzitter en acht pastores uit onze kerken.

– In het voorjaar zijn kaarten gestuurd naar personeel in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Dat is met Kerst nog een keer herhaald. Ook migrantenkerken kregen een kerstwens.

Jaar van bezinning


Een commissie van vier AB-leden bereidde een inhoudelijke gedachtewisseling voor over de volgende vragen:
– waarom zit je hier? wat drijft je? wat geeft je energie?
– hoe zie je de Raad nu? neem een metafoor (maaltijd, muziek, reis, sport)
– welke suggesties heb je voor het vervolg?

In een volgende vergadering werd over drie thema’s verder gesproken in drie subgroepen:

– Missionaire Presentie
Wees aanwezig in de stad, in de eerste plaats voor niet-christenen en randkerkelijken. Nodig mensen uit in de kerk. Laat je christen-zijn zien. We hebben iets te bieden. De kerk is een bron van zingeving.
– Ontmoeting
Ontmoeting is belangrijk ín het AB, maar ook tussen kerken. Het inhoudelijke gesprek wordt vaak gemist. We willen van elkaar horen. Daarvoor zijn verschillende werkvormen mogelijk, bv door vaker in groepjes uiteen te gaan. Ook kunnen vaker mensen van buiten worden uitgenodigd.

– Kerk & Samenleving
Als christen wil je iets betekenen voor de samenleving, met name voor kwetsbare groepen. De RvK kan verbinden en stimuleren. Krachten te bundelen. Belangrijk is om elkaar op te zoeken, maar dit moet niet ontaarden in stroperigheid.

Hoe relatie met migrantenkerken versterken

Op 21 februari 2018 nam onze voorzitter het rapport Migrantenkerken in Amersfoort in ontvangst dat de ChristenUnie opstelde. Ook dit jaar kwam onze relatie met de Migrantenkerken regelmatig aan de orde. Gezocht is naar projectmedewerkers, wat nogal moeizaam verliep.

Inspirerende bijeenkomst met geestelijke verzorging in instellingen

De Raad van Kerken Amersfoort heeft op 31 mei 2018 een eerste bijeenkomst georganiseerd over de geestelijke verzorging van ouderen in zorginstellingen.

Een volgende bijeenkomst vond plaats op 12 februari 2020. Het werd een inspirerende bijeenkomst. De wens is om een sociale kaart van zorginstellingen en kerken te maken..

Gesprek met OecumeneActief


In de stad ontstaan diverse spontane oecumenische initiatieven tussen kerken. Met name het netwerk OecumeneActief, rondom Het Brandpunt, in Amersfoort-Noord, doet zijn naam eer aan en ontplooit activiteiten. Zo bracht het een website Zindex033 in de lucht, die door onze Raad gesteund is.
Met Oecumenee actief wil de Raad open communicatielijnen en afstemming houden. 18 februari had het DB een open gesprek met OecumeneActief.

Kan de Raad politieke standpunten innemen?

Enkele kerkleden waren verontrust over de kritische reactie van de landelijke Raad van Kerken Nederland op de Israëlische nederzettingenpolitiek. Er ontstond een discussie of onze Raad zich ook over politieke kwesties kan uitspreken.
In kerken leven uiteenlopende politieke visies; dan is het moeilijk om concrete standpunten in te nemen. De Raad moet oppassen te activistisch te zijn. Wél kan de Raad vragen stellen, naar argumenten horen, attenderen en bidden.

1.2 Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur kwam vier maal bijeen, besprak dagelijkse zaken, bereidde de vergadering voor van het Algemeen Bestuur, gaf uitvoering aan de genomen besluiten en sprak over de bemensing van Dagelijks en Algemeen Bestuur.

2. Presentie en ontmoeting

2.1 Taakgroep Kerk & Samenleving


In de Taakgroep kwam een keur aan onderwerpen aan de orde, waaruit we enkele willen noemen:

Activiteiten:
– Met Pasen en Kerst zijn pakketten gebracht bij daklozen (die op diverse plekken in de stad onderkomen vonden). Met Kerst zijn supermarktbonnen uitgereikt aan 79 gezinnen in het AZC (Asielzoekerscentrum). De oproep aan kerken om met kerst een speciale donatie te geven werd een groot succes, zodat er ruimt was voor nog een extra bon..
– Vakantiegeld Delen
Ook in 2020 organiseerden de diaconieën van de PGA en Hoogland/Amersfoort-Noord voor de 17e keer de actie Vakantiegeld Delen. Een initiatief dat ook open stond voor andere kerken.

PKN-kerken, Voedselbank, Kledingbank, Inloophuizen, en de Wijkteams gaven namen en adressen door van mensen die niet de financiële middelen hebben om op vakantie of een dagje uit te gaan. De opbrengst was iets meer dan E 8 0.000, hoger dan vorig jaar. Met de actie konden 200 gezinnen worden geholpen.

DAC (Diaconaal Aandacht Centrum)
De RvK gaf een financiële bijdrage aan het DAC (Diaconaal Aandacht Centrum) van E 1.500.

Beleidsmatig:

– Sociaal Platform

Dit jaarlijks overleg met de wethouders over sociale issues (het ‘Sociaal Platform’) vond dit jaar niet plaats.
– Asielkinderen
De Taakgroep Kerk & Samenleving had op 8 juli een verhelderend gesprek met de CDA-gemeenteraadsfractie over de standpuntbepaling van het CDA over asielkinderen op Lesbos.
– Black Lives Matters
Ook in Nederland – en Amersfoort – leefde de discussie op over discriminatie
De voorzitter van onze Raad maakte een gebed, dat is rondgestuurd aan de kerken.
– Contacten met andere organisaties
De Taakgroep functioneert tussen diverse andere platforms en organisaties, waarmee contacten worden onderhouden, bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje, PactSamSam, voedselbank, inloophuizen, diaconieën

Het Netwerk 033Groenekerken

Vanwege Corona vond dit jaar geen Amersfoortse week van de duurzaamheid plaats.
Het netwerk kwam tweemaal bijeen en wisselde ervaringen en ‘weetjes’ uit. We willen ook volgen wat er gebeurt in de Amersfoortse politiek op het gebied van duurzaamheid.

2.2 Taakgroep Missionaire Presentie

De Taakgroep heeft twee vergaderingen gehad in 2020 en de volgende activiteiten georganiseerd en beslissingen genomen:

– GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) op openbare basisscholen
Het (volledig gesubsidieerde) vormingsonderwijs voor – gewoonlijk – de hoogste groepen van het openbaar basisonderwijs heeft vijf poten: rooms katholiek, protestant (PCGVO), humanistisch (HVO), islamitisch en hindoeïstisch.

De RvK-A heeft de rol van zendende instantie, is het ‘geestelijk onderdak’ voor de vakdocenten (spirituele ondersteuning) en wil het PCGVO promoten.

– Momentum

De Sint-Joriskerk werd op zondagmiddagen geopend voor toeristen en winkelend publiek in de periode van medio juli tot medio oktober met twee keer per middag een ‘Momentum’; een liturgisch moment van 20 minuten met veel muziek, in het koor van de kerk. Vanwege de Corona crisis is in 2020 later in het jaar gestart dan andere jaren. De kerkelijke wijkgemeente van de St. Joris was gestart met ‘Schuilkerk, iedere zondagmiddag was de kerk open voor rust en reflectie. Deze middagen draaien op een groot aantal vrijwilligers en tal van (semi)professionele musici werken belangeloos mee. Ná oktober is Momentum weer in ‘Schuilkerk’ overgegaan en dit keer onder de vlag van de Raad van Kerken. Bijna heel 2020 was de binnenstadkerk dus op zondagmiddag open voor publiek.


– Kerkproeverij

In 2020 is besloten om niet langer mee te werken aan deze landelijke actie.

Evensongs
Het DB heeft zich in 2019 financieel garant gesteld voor maximaal E 1.600 voor een aantal Evensongs in het najaar in de Joriskerk . Hiervoor was veel belangstelling en het tekort bleef beperkt. Daarom zijn de evensongs in 2020 voortgezet en heeft de Raad besloten om financiële steun te continueren. Door de Coronacrisis kon de Evensong in 2020 niet plaats vinden. De Raad van Kerken heeft financieel garant gestaan voor de vier Kerknachtdiensten met beperkt live publiek en een hoog aantal internetkijkers die in de St. Joriskerk werden verzorgd door plaatselijke predikanten met muzikale omlijsting vanuit de Evensong commissie.

3. Oecumenische ontmoetingen

– Pastoresontmoeting

Het is van belang dat de voorgangers in kerken en geloofsgemeenschappen in Amersfoort elkaar ontmoeten. In 2020 was er helaas geen pastoresontmoeting.

– Kroonbede op 14 september in de St Joriskerk
Thema was: Het nut van de Kroonbede.Voorganger was Harm Dane. Er waren ca 45 mensen aanwezig. Volgend jaar willen we er de migrantenkerken bij betrekken. Evenals de politieke partijen; we willen de eerste contacten al in mei 2021 leggen.
– Vredesweek
Op 26 september vond een interkerkelijke bijeenkomst plaats, als slot van de jaarlijkse Vredesweek, die als thema had ‘Vrede verbindt verschil”.
Ook was de Raad partner in een bijeenkomst van historicus Jan Bank “Kerk zijn in oorlogstijd” op 19 september.

– 4 mei herdenking
Op 4 mei is namens de Raad een krans gelegd bij monument De Stenen Man.

4. Communicatie

PR-beleid
In het verslagjaar is niet apart gekeken naar het eerdere advies uit 2019 van Jasper van de Bovenkamp, journalist en communicatieadviseur, actief in de Amersfoortse kerk.
Daarbij was afgesproken dat de website van de Raad zal worden verbeterd; mogelijk zou ook voor enkele uren per week een parttimemedewerker worden aangetrokken.
Dit advies heeft geen uitvoering gekregen omdat de Raad eerst de discussie wilde voeren waar de Raad nu eigenlijk voor staat, en hoe zij zich wil profileren.

– Website geloven033.nl

De RvK-A heeft een eigen website voor Amersfoorters die op zoek zijn naar God, geloof of kerk. Deze dient voornamelijk ter ondersteuning van de missionaire activiteiten van de Raad.


– Website Zindex033
De Raad steunt de oecumenische website Zindex033, die is ontwikkeld door Het Brandpunt, waarop kerken hun activiteiten kunnen plaatsen

– Kerkpagina huisaanhuisblad StadAmersfoort
Tweewekelijks verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Raad de kerkpagina, met bijdragen van en over de Amersfoortse kerken. Concreet is hiervoor een redactie gevormd; eindredacteur is Jasper van den Bovenkamp.

Bijlage 1 Overzicht kerken, aangesloten bij de Raad van Kerken Amersfoort, op 31 december 2020

Baptistengemeente Amersfoort


Christelijke Gereformeerde Kerk

Evangelische Gemeente De Ark


Classis Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV):
De Lichtkring (GKv de Horsten en Emiclaer), Boogkerk (GKv Nieuwland), De Ontmoetingskerk (GKv Vathorst) De Schaapskooi (GKv Amersfoort Oost), De Kandelaar (GKv Amersfoort Centrum) De Martuskerk (GKv Amersfoort Zuid),

De Westerkerk (GKv Amersfoort West)


Johanneskerk (Doopsgezind, Remonstrants en Vrijzinnig Protestants)

Korps Leger des Heils te Amersfoort

Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK):

NGK Amersfoort-Noord, NGK Amersfoort-Zuid

Nieuw Apostolische Kerk

Orthodoxe Parochie Amersfoort

Oud-katholieke Parochie van de H. Georgius

Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA):
Adventkerk, Bergkerk, De Bron, De Brug, De Hoeksteen, Emmaϋskerk, Fonteinkerk,
Nieuwe Kerk, Sint-Joriskerk, Lutherse pioniersplek ‘De Amersfoortse Zwaan’

Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord:

De Inham, Veenkerk

Rooms-Katholieke Kerk Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVA):

Heilig Kruis, Sint Ansfridus, Sint Joseph, Sint Martinus, Sint Franciscus Xaverius, Wijkherberg Heilige Geest

Oecumenisch:

Het Brandpunt, De Herberg

Bijlage 2: Samenstelling Algemeen Bestuur Raad van Kerken Amersfoort, op 31 december 2020

Dagelijks Bestuur:
J. (Josephine) van Pampus Voorzitter, afgevaardigde Parochie OLVA
W. (Wiebo) Spoelstra Vicevoorzitter, afgevaardigde namens de PGA
K.J. (Kees) Hummelen 1e Penningmeester

H.K. (Huib) Klamer Secretaris, portefeuillehouder voor Taakgroep Kerk & Samenleving

H. (Rita) Hunink-Sterken portefeuillehouder voor Taakgroep Missionaire Presentie


Algemeen Bestuur:

N.L. (Nanny) Benjamins Afgevaardigde Evangelische Gemeente De Ark

H.G. (Hetty) van Berkum Afgevaardigde classis Geref.Kerk Vrijgemaakt
G. (Gerard) van der Werf Secundus Nieuw Apostolische Kerk

A. (André) Dijkshoorn Afgevaardigde Oud Kath.Parochie H.Georgius

L. (Lydia) Janssen Afgevaardigde Oud Kath.Parochie H.Georgius

Secundus

Kees Klapwijk Afgevaardigde classis Geref.Kerk Vrijgemaakt

R. (Rob) van der Laan Afgevaardigde Prot. Gem. Amersfoort-Noord/Hoogland R. S.E. (Susien) Lenselink Afgevaardigde DoReVp
(Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnig Protestanten)
I. (Ineke) van de Meijden-Visser Afgevaardigde Leger des Heils, korps Eemland

Linda Rook-Ypey Baptistengemeente Amersfoort

H. (Hans) Wels Afgevaardigde DoReVp

Secundus

Marnix Niemeijer Afgevaardigde Ned. Geref. Kerk Amersfoort-Noord

F. (Freddy) Gerkema Afgevaardigde Ned Geref. Kerk Amersfoort-Noord

Secundus

W. (Wim) van Rijnswou Afgevaardigde Ned. Geref. Kerk Amersfoort-Zuid

Angelique Liebens Afgevaardigde Parochie OLVA


Medewerkers:

– Jasper van den Bovenkamp, eindredacteur Kerkpagina

– Cees Manni, 2e penningmeester
– Bart Verreijt, beheerder website Raad van Kerken Amersfoort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *