Financieel Jaarverslag 2020

Overview

Voorblad
Balans
Staat van B&L
Toelichting+waarderingsgrondsla
Toelichting Balans
Toelichting lasten


Sheet 1: Voorblad

Financieel verslag Raad van Kerken Amersfoort
2020

Sheet 2: Balans

Balans
31-12-202031-12-2019
Vorderingen en overlopende activa1.2102.000
Liquide middelen88.22192.417
Totaal vlottende activa89.43194.417
Totaal Activa89.43194.417
Algemene reserve53.08949.386
Totaal eigen vermogen53.08949.386
Fonds Missionaire presentie11.03211.822
Fonds Schuldhulpmaatje17.35925.358
Fonds Ruimtevieringen6.7426.552
Bestemde reserves35.13443.732
Kortlopende schulden en overlopende passiva1.2091.299
Totaal Passiva89.43194.417

Sheet 3: Staat van B&L

Staat van baten en lasten2021202020192018
begrootwerkelijkbegrootwerkelijkbegrootwerkelijkbegroot
Taakgroep Missionaire Presentie3.5007903.5409362.8501.0462.450
Taakgroep Kerk en Samenleving5.5004.4295.5005.1065.5004.2085.500
Bestuur12.1003.39212.1003.39212.1006.92711.550
Ruimtevieringen4.2503.0665.3005.1865.3005.1835.300
Schuldhulpmaatje14.80014.67014.80013.47416.90013.03716.308
Totaal kosten40.15026.34641.24028.09442.65030.40241.108
Dekking door bijdragen kerken11.77111.52311.77111.33511.25011.04711.030
Baten Ruimtevieringen5.3003.2565.3005.4795.3006.7864.650
Schuldhulpmaatje11.2008.67313.72021.32819.5008.5307.700
Diverse baten1.000
Totaal dekking28.27123.45230.79139.14236.05026.36323.380
Saldo-11.879-2.894-10.44911.048-6.600-4.039-17.728
Verdeling van het resultaat
Algemene reserve-5.8293.705-5.8293.837-8.650-89-4.320
Fonds Missionaire presentie-3.500-790-3.540-9360-1.046-2.450
Fonds Ruimtevieringen1.050190029301.603-650
Fonds Schuldhulpmaatje-3.600-5.999-1.0807.8542.600-4.507-8.608
-11.879-2.894-10.44911.048-6.050-4.039-16.028

Sheet 4: Toelichting+waarderingsgrondsla

Algemene toelichting
Activiteiten.
De Raad van Kerken heeft in het bijzonder als taak:
Zich te beraden over de eenheid van de kerken en geloofsgemeenschappen in vieren, getuigen en dienen en aan deze eenheid vorm te geven door het initieren en bevorderen van al datgene wat alle of sommige kerken die aan de Raad deelnemen, gezamenlijk kunnen doen;
Zich te bezinnen op vragen aangaande christelijk geloof, kerk en samenleving en het bevorderen van de bezinning dienaangaande in de kerken.
Naast deze doelstelling of in het kader van deze doelstelling is de Raad actief met de volgende activiteiten:
Missionaire activiteiten;
Het organiseren van ruimtediensten, de zogeheten Ruimtevieringen.
Het coördineren van het project Schuldhulpmaatje in Amersfoort.
2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.
2.2 Vergelijking voorgaand jaar.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.
2.3 Financiele vaste activa
Financiele vaste activa worden gewaardeerd tegen beurswaarde.
2.4 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reele waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
2.5 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 1 jaar. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
3. Grondslagen voor bepaling resultaat.
3.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar. De positieve resultaten op activiteiten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
3.2 Opbrengsten
Opbrengsten worden als gerealiseerd beschouwd in het jaar waarin de toezegging wordt gedaan of via een begroting is goed gekeurd.
3.3 Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het boekjaar.

Sheet 5: Toelichting Balans

Toelichting op de balans
Financiele vaste activa
Het financieel vast actief betreft een certificaat Oikocredit.
Dit certificaat is op ons verzoek door Oikocredit uitbetaald.
Vorderingen31-12-2020
werkelijk
31-12-2019
werkelijk
Te vorderen SHM1.2102.000
1.2102.000
Liquide middelen
ING bank rekening courant Raad van Kerken11.5399.651
ING bank rekening courant Schuldhulpmaatje17.35823.442
ING bank spaarrekening 13.0453.045
ING bank spaarrekening 256.27956.279
88.22192.417
Passiva
Algemene reserve, stand begin boekjaar49.38643.885
Overboeking fonds VEG05.200
Mutatie uit resultaat *)3.703301
Algemene reserve, stand einde boekjaar53.08949.386
In de Mutatie uit resultaat is een bedrag van € 1.170 begrepen; dit is het positieve resultaat van de Kerstactie AZC van dec. 2020;
dit bedrag is in 2021 beschikbaar voor het oorspronkelijke doel, nl. de bewoners van het AZC.
Fonds Missionaire presentie, stand begin boekjaar11.82212.758
mutatie boekjaar-790-936
Fonds Missionaire presentie, stand einde boekjaar11.03211.822
Het fonds missionaire presentie is voort gekomen uit Kerinam en is begin 2013 ingebracht in de Raad van kerken. De activiteiten van het fonds worden gecoordineerd door de taakgroep Missionaire Presentie. Het resultaat wordt verder toegelicht bij de staat van baten en lasten van het fonds missionaire presentie.
Fonds VEG, stand begin boekjaar05.200
Opheffen specifiek fonds – overboeking naar algemene reserve0-5.200
Fonds VEG, stand einde boekjaar00
Het fonds VEG is ontstaan door nalating van het batig saldo aan de Raad van Kerken in Amersfoort bij de opheffing van de Vrije Evangelie Gemeente Amersfoort. Aan dit fonds zijn geen specifieke eisen gesteld voor wat betreft de doelstelling.
Fonds Ruimtevieringen, stand begin boekjaar6.5526.259
mutatie boekjaar190293
Fonds Ruimtevieringen, stand einde boekjaar6.7426.552
De ruimtevieringen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de werkgroep ruimtevieringen. De resultaten zijn weer gegeven in een afzonderlijke staat van baten en lasten ruimtevieringen.
Fonds Schuldhulpmaatje
Stand begin boekjaar25.35817.504
mutatie boekjaar-7.9997.854
Stand einde boekjaar17.35925.358
De Raad van Kerken is sedert 2011 verantwoordelijk voor de uitvoering van het Project Schuldmaatje in Amersfoort. De ontvangsten bestaan uit bijdragen van de burgerlijke gemeente, fondsen en diaconien. De uitgaven betreffen de kosten gemaakt voor de schuldmaatjes. Het bedrag in de balans geeft het totale meerjarige verschil aan tussen de ontvangsten en uitgaven. Dit bedrag is nog te besteden aan het project schuldmaatje.
Door te storten bijdragen Voorzieningenfonds0415
Diverse te betalen bedragen SHM1.20984
Kosten Evensongs dec 2019 gefactureerd in 20200800
Kortlopende schulden en overlopende passiva1.209 1.299

Sheet 6: Toelichting lasten

2021202020192018
begrootwerkelijkbegrootwerkelijkbegrootwerkelijkbegroot
Taakgroep Missionaire Presentie
Kosten Momentum 1.20001.2004571.150424750
Kerkproeverij250750
Website Geloven033150145150130200270200
Pinksterviering in de openlucht
Kerstnachtdienst (garantiestelling)
Paasviering voor Syrische vluchtelingen85
Kaartenactie voor de zorg vanwege Coronainspanningen307
Nieuwe activiteit1.5001.500500500
Algemene kosten129
Evensong
Kerstactiviteiten in de stad500
Abonnementen GVO lesmateriaal400208440309
Werkgroepkosten25025040250268250
3.5007903.5409362.8501.0462.450
Taakgroep Kerk en Samenleving
Wijkbijeenkomsten (4 maal)2002002000
Conferentie/Stadsbijeenkomst maatschappelijk thema300300525300500
Paas/Kerstattenties AZC1.5001.4121.5001.0731.5001.1581.500
Diaconaal aandachtscentrum1.5001.5001.5001.5001.5001.5001.500
Schuldhulpmaatje1.5001.5001.5001.5001.5001.5001.500
Ondersteuning Groene Kerken Netwerk250250509250250
Nieuwe activiteit50
Werkgroepkosten25017250250250
5.5004.4295.5005.1065.5004.2085.500
Bestuur
Communicatie
Kosten websites1.0002881.0002881.0003031.000
Vernieuwen website RvK Amersfoort2.2502.250
Inkoop uren communicatie4.0004.000
Stad Amersfoort1.5001.5001.5001.5001.5001.5001.500
Overige onkosten2002006002000200
Radio KIK0
8.9501.7888.9502.3882.7001.8032.700
Coördineren/leiden en Ontmoeting
Oecumenische vespers in de St Joriskerk baten2.000-152.000-1.5162.2501.6822.600
Oecumenische vespers in de St Joriskerk lasten1002.765
Choral evensongs passietijd en advent baten-2.000-915-2.000-2.147
Choral evensongs passietijd en advent lasten2.0002.3652.0002.438
Pastoresontmoetingen2502502500250
Taizé jongerenvieringen00
Kroonbede15058015013615043150
Kerstactie boodschappenbon AZC baten-3.170
Kerstactie boodschappenbon AZC lasten1.999
Platform levenbeschouwing en religies bijdrage 2016
Platform levenbeschouwing en religies bijdrage 2017
Bijdrage stiltecentrum Joriskerk
Bijdrage Herdenkingsplek Meander Medisch Centrum3.0003.000
Saldo Alpha cursus868
Herdenkingskosten50855085504550
Contributies100210100100100
Nieuwe activiteit200500447525
2.5501.4392.5501.7613.3006.0866.675
Kosten Raad van Kerken
Vergaderkosten200200200200
Bankkosten150139150160150134150
Rente-25-25-20-75-46-150
Kosten secretariaat75757575
Algemene kosten20026200780200200
Afscheidsbijdragen (bloemen e.d.)
50 jaar Raad van Kerken Amersfoort1.8595.000
6001656002.7795.55088475
Totaal kosten bestuur12.1003.39212.1006.92711.5507.9779.850
De Raad van Kerken is een vrijwilligersorganisatie in de stad Amersfoort.
De gemeente Amersfoort heeft een verzekering voor vrijwilligers die actief zijn in de stad.
Ruimtevieringen
Bijdragen betrokkenen4.6502.9304.6504.8544.6506.1864.000
Collecten tbv onkosten650327650625650600650
Totaal baten5.3003.2565.3005.4795.3006.7864.650
Huur ruimte3.6002.5364.7504.5984.7504.7134.750
Kosten vieringen650530550588550470550
Totaal lasten4.2503.0665.3005.1865.3005.1835.300
Saldo baten-lasten Ruimtevieringen1.050190029301.603-650
Bij de Ruimtevieringen is € 901,37 aan collecten voor een specifiek doel opgehaald.
Deze opbrengsten zijn in 2020 doorgestort naar de betreffende doelen.
Schuldhulpmaatje
Baten kerken9.70013.02712.2209.8288.0005.5306.200
Bijdrage RvK-A1.5001.5001.5001.5001.5003.0001.500
Subsidie Indebuurt033 (2015:KANS fonds)-5.85410.00010.000
Totaal baten11.2008.67313.72021.32819.5008.5307.700
Kosten bestuur1.2501.2011.2501.2321.000874925
Huur ruimten
Vrijwilligersvergoeding1.7001.7001.7001.7001.7001.5001.500
Kosten periodieke certificering maatjes7.2506.9127.2506.4377.5006.3757.500
Kosten opleiding nieuwe maatjes2.1005001.200
Kosten VOG verklaringen nieuwe maatjes83
Kosten deskundigheidsbevordering maatjes1.5001.7591.5001.0051.5006882.000
Kosten lidmaatschap vereniging SHM3.1003.1003.1003.1003.1003.1003.100
St. Encour
Totaal lasten14.80014.67214.80013.47416.90013.03716.308
Resultaat Project Schuldhulpmaatje-3.600-5.999-1.0807.8542.600-4.507-8.608

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *