Brief van de Raad aan de aartsbisschop

Raad van Kerken Amersfoort Amersfoort, 10 mei 2021

Aan kardinaal WJ. Eijk, aartsbisschop van het bisdom Utrecht

Eminentie,

Onlangs heeft u besloten dat de Rooms-Katholieke Kerk zich terugtrekt uit de oecumenische geloofsgemeenschap het Brandpunt in Amersfoort.

De Raad – in deze het Dagelijks Bestuur – wil zich niet mengen in interne aangelegenheden van de kerk maar wil graag haar visie op de gevolgen voor de oecumene in Amersfoort onder uw aandacht brengen

Uw besluit werd op zondagmorgen 25 april meegedeeld aan de gelovigen, bijeen in Het Brandpunt, door Angelique Liebens, vicevoorzitter van het parochiebestuur. Het bericht is een grote schok voor Het Brandpunt. Vooral de katholieke gelovigen – maar zij niet alleen – worden pijnlijk getroffen door uw besluit. Velen zijn al vele jaren lid van en actief in de gemeenschap Het Brandpunt, en dreigen nu hun thuis te verliezen Ook het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amersfoort is verontrust. Het Brandpunt is al jarenlang een brandpunt van oecumenische activiteiten, met name in de nieuwe wijken van Amersfoort-Noord. Het Brandpunt dreigt nu de Rooms-Katholieke Kerk als steunpilaar te moeten gaan verliezen. Pastor van Pampus zal zich moeten terugtrekken uit Het Brandpunt.

Uw besluit is een zware slag voor de oecumene, voor het Brandpunt, ja voor heel Amersfoort.

In de encycliek “Ut unum sint” (1995) schijft paus Johannes Paulus II (inleiding punt 3): “Op het Tweede Vaticaans Concilie heeft de katholieke Kerk zich onherroepelijk verplicht om de weg van het zoeken naar oecumene in te slaan. Aldus gehoor gevend aan de Geest van de Heer, die de mensen leert om de ’tekenen des tijds’ zorgvuldig te verstaan.”

Wij hopen dan ook in de geest van deze woorden dat met uw besluit de oecumenische samenwerking in Amersfoort met de Rooms-Katholieke kerk niet ten einde is. Integendeel, we hopen van harte dat de Rooms-Katholieke kerk – ook in uw persoon – de oecumene blijft steunen en stimuleren – wellicht in nieuwe vormen.

En daarvoor ook tijd en ruimte maakt – mede in de vorm van menskracht. Initiatieven voor oecumenische samenwerking zullen meer dan vroeger uit de geloofsgemeenschappen zelf moeten komen, maar het kerkelijk gezag en pastores kunnen mensen daarin bemoedigen en zo hun initiatiefkracht versterken.

Met hoogachting, namens het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amersfoort,

wg.

Huib Klamer, secretaris
Wiebe Spoelstra, vice-voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *