Jaarverslag 2019

= ==

Inhoud


Voorwoord


1. Bestuur

1.1 Algemeen Bestuur

1.2 Dagelijks Bestuur


2. Presentie en ontmoeting
2.1 Taakgroep Kerk & Samenleving
2.2 Taakgroep Missionaire Presentie

3. Oecumenische ontmoetingen

4. Herdenking 50 jaar jubileum Raad van Kerken Amersfoort


5. Communicatie

6. Overig

Bijlagen:
bijlage 1: overzicht aangesloten kerken op 31 december 2019
bijlage 2: samenstelling Algemeen Bestuur op 31 december 2019

Voorwoord

Voor u ligt het inhoudelijke jaarverslag van de Raad van Kerken Amersfoort over 2019.
We beperken ons tot hoofdpunten.

2019 was een jubileumjaar; de Raad vierde haar 50-jarig jubileum met een bijzonder conferentie. Met ons oecumenisch werk in Amersfoort hebben we in 2019 iets willen waarmaken van onze missie om één levende geloofsgemeenschap te zijn die zich in dienst wil stellen van de plaatselijk samenleving. Kernwaarden voor ons in 2019 waren Presentie en Ontmoeting.
Uitdaging is om die kernwaarden steeds opnieuw te actualiseren.AmerFinancieel Jaarverslag 2019sfoortVoorwoord

Voor u ligt het inhoudelijke jaarverslag van de Raad van Kerken Amersfoort over 2019.
We beperken ons tot hoofdpunten.

2019 was een jubileumjaar; de Raad vierde haar 50-jarig jubileum met een bijzonder conferentie. Met ons oecumenisch werk in Amersfoort hebben we in 2019 iets willen waarmaken van onze missie om één levende geloofsgemeenschap te zijn die zich in dienst wil stellen van de plaatselijk samenleving. Kernwaarden voor ons in 2019 waren Presentie en Ontmoeting.
Uitdaging is om die kernwaarden steeds opnieuw te actualiseren.

Het AB heeft aan het eind van het verslagjaar een begin gemaakt met een bezinning op onze bestaansreden. Dit gesprek zal worden voortgezet in 2020.
In 2019 hebben we met name ook ons Beleidsplan 2018-2020 tussentijd geëvalueerd. Veel voornemens bleken te zijn gerealiseerd.

Er is een apart financieel jaarverslag over 2019; dat is te vinden op de website www.raadvankerkenamersfoort.nl.

Toegetreden als nieuw lid is: de Baptistengemeente Amersfoort.

De kerk van de Nazarener zag geen kans om te participeren in de Raad en heeft zijn lidmaatschap opgezegd in het verslagjaar. De Raad en de kerk van Nazarener blijven contact onderhouden.

Josephine van Pampus, voorzitter
Wiebo Spoelstra, vicevoorzitter


mei 2020

1. Bestuur


1.1 Algemeen Bestuur
AmerFinancieel Jaarverslag 2019sfoort
1.1 Algemeen Bestuur


Het Algemeen Bestuur van de Raad van Kerken Amersfoort (RvK) bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken (zie voor een overzicht de bijlagen 1 en 2). In 2019 werd vier maal vergaderd, steeds in een ander kerkgebouw. Een vertegenwoordiger van de kerk waar het bestuur te gast is, gaf een presentatie.
Naast het geloofsgesprek staan de activiteiten van de verschillende werkvelden op de agenda, aangAmerFinancieel Jaarverslag 2019sfoortedragen vanuit DB, de Taakgroepen of ingeleid door een gast. Verder wordt actuele informatie gegeven vanuit de verschillende kerken.
Met een avondgebed – zo mogelijk in de kerkzaal – wordt de vergadering afgesloten.

Onderwerpen van gesprek/aandacht waren onder meer:

Rapport MigrantenkerkenOp 21 februari 2018 nam onze voorzitter het rapport Migrantenkerken in Amersfoort in ontvangst dat de ChristenUnie opstelde. Ook in 2019 kwam onzeAmerFinancieel Jaarverslag 2019sfoort relatie met de Migrantenkerken weer aan de orde.
De Raad bezint zich hoe zij de migrantenkerken kan betrekken bij haar werk.

Geestelijke verzorging in instellingen

De Raad van Kerken Amersfoort heeft op 31 mei 2018 een bijeenkomst georganiseerd over de geestelijke verzorging van ouderen in zorginstellingen/wijken.

Op basis van een inventarisatie bij de deelnemers aan de eerdere bijeenkomst is besloten om een volgende bijeenkomst te organiseren in februari 2020.

Relatie met andere oecumenische initiatieven

In de stad zijn diverse spontane oecumenische initiatieven. Zo is er een website Zindex gekomen, die door onze Raad gesteund is. De website komt voort uit Oecumenisch Actief,
een breed oecumenisch initiatief rondom Het Brandpunt. Met Oecumenisch Actief wil de Raad open communicatielijnen en afstemming houden. Afgesproken is dat begin 2020 overleg plaatsvindt.

Week van gebed Recht voor ogen
‘Recht voor ogen’ was het thema voor de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de christenen (van 20 tot en met 27 januari) was aanleiding om als AB eigen gebedservaringen uit te wisselen..

Nashville Verklaring

De zogenoemde Nashville Verklaring deed veel stof opwaaien en is ook in het AB besproken.


Autoluwe binnenstad
Onze voorzitter stuurde in april een brief aan het College van B&W en de Gemeenteraad over de consequenties voor kerkbezoek van de plannen voor een autoluwe binnenstad.

Missionaire presentie en communicatie
Uitvoerig gesproken over: missionaire presentie en communicatie; zie hierna p. 5 in het verslag.

1.2 Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur kwam vier maal bijeen, besprak dagelijkse zaken, bereidde de vergadering voor van het Algemeen Bestuur, gaf uitvoering aan de genomen besluiten en sprak over de bemensing van Dagelijks en Algemeen Bestuur.

2. Presentie en ontmoeting

2.1 Taakgroep Kerk & Samenleving

Activiteiten:
– op 2 oktober (in de Week van de Ontmoeting) werd een kleine conferentie over eenzaamheid georganiseerd, bedoeld voor vrijwilligers, uit het diaconaat, In de Buurt033. Thema: Zin in Leven; subtitel:over existentiële eenzaamheid en hoe hier als professional/vrijwilliger mee om te gaan. Inleiders waren: Ellen Hogema, diaconaal medewerker RK parochie OLVvA en Jennie Harmelink diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort, Amersfoort Noord Hoogland (beide inleiders zijn/waren lid van de Taakgroep).
Er waren ca 30 deelnemers.

– In de week vóór Pasen en Kerst werden kerstattenties, met een groet en kindertekeningen, uitgedeeld aan AZC-bewoners.

In de Taakgroep kwam een keur aan onderwerpen aan de orde, waaruit we enkele willen noemen:
– Sociaal Platform

Op 4 februari vond een overleg plaats met de wethouders over sociale issues (het ‘Sociaal Platform’) met de Taakgroep.

– Actie Vakantiegeld Delen
Ook in 2019 organiseren de diaconieën van de PGA en Hoogland/Amersfoort-Noord voor de 16e keer de actie Vakantiegeld Delen. Een initiatief dat ook open stond voor andere kerken.

PKN-kerken, Voedselbank, Kledingbank, Inloophuizen, en de Wijkteams hebben namen en adressen doorgegeven van mensen die niet de financiële middelen hebben om op vakantie of een dagje uit te gaan. De opbrengst was dit jaar E 6700 euro Vakantiegeld waarmee 200 adressen konden worden bediend.
– Schuldhulpmaatje
Het afgelopen jaar hebben weer zo’n 25 hulpvragers praktische ondersteuning geboden: hulp en bemoediging en een luisterend oor zonder vooroordelen. In het verslagjaar is het aantal hulpvragers gedaald. Een nieuw initiatief Moneyfit, dat speciaal is gericht op jongeren – hoe omgaan met geld -, zou weer kunnen leiden tot meer deelnemers.


Het Netwerk 033Groenekerken

Het netwerk organiseerde een lezing op 1 september – in de katholieke kerk de dag van de duurzaamheid – over Groene Theologie, naar aanleiding van het gelijknamige boek van Trees van Montfoort. Coreferent van Guy Dilweg. Er waren ca 80 bezoekers.

Het netwerk nam wederom ook actief deel aan de Amersfoortse week van de duurzaamheid in van 8-14 oktober. Onder meer met een inleiding ‘De groene bekering van een dominee’, een uitdeelappelactie (waaraan diverse kerken deelnamen), zwerfvuilraapacties, en een markt, waarop mensen uit het groenekerkennetwerk speeddates hadden met burgers. Door het slechte weer was het aantal deelnemers beperkt.

2.2 Taakgroep Missionaire Presentie

AmerFinancieel Jaarverslag 2019sfoort

De Taakgroep heeft drie vergaderingen gehad in 2019 en de volgende activiteiten georganiseerd en beslissingen genomen:

– Bezinning Begin 2019 heeft de taakgroep aan het AB gevraagd om in een bezinnende sfeer na te denken over ‘hoe kunnen wij van betekenis zijn op dat vlak in Amersfoort vanuit de RvK-A’. Deze bezinning werd gehouden met de volgende uitkomst:

De Taakgroep Missionaire Presentie bestaat sinds 2013 en is een voortzetting van Kerinam. Vroeger waren er middagpauzediensten, kerstnachtdienst, openluchtdienst, alphacursus, Passion (eenmalig, toen de caravaan Amersfoort aandeed) en kerkennacht.
Huidige activiteiten: kerkproeverij, Momentun en GVO
Vraag is of er meer mogelijkheden zijn voor missionaire presentie.
In de brainstorming in het AB werden de volgende ideeën geopperd:
– collectieve herdenkingen – belangrijke gebeurtenissen in buiten- en binnenland –
– collectieve vieringen – bijvoorbeeld met Hemelvaart.
– een event met de migrantenkerken – met eten – op 2e Pinksterdag
– aanbieden van een maaltijd aan de stad –met bijbelse gerechten –
– een wandeling langs de kerken in de binnenstad

– een pelgrimage naar de binnenstad
– zoiets als de kerstlichtjestocht ook met Pasen of in de nacht van Goede Vrijdag.
– organiseer muziek in de kerken – zoals de Bachdag -.
De Taakgroep heeft deze opties besproken en denkt aan een viering met Migrantenkerken op 2e Pinksterdag , en aan een event met/voor jongeren met Pasen.
Deze bijeenkomsten zouden om de twee jaar kunnen plaatsvinden. Uitwerking van die plannen wordt in 2020 gedaan.

– GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) op openbare basisscholen
Het (volledig gesubsidieerde) vormingsonderwijs voor – gewoonlijk – de hoogste groepen van het openbaar basisonderwijs heeft vijf poten: rooms katholiek, protestant (PCGVO), humanistisch (HVO), islamitisch en hindoeïstisch.

De RvK-A heeft de rol van zendende instantie, is het ‘geestelijk onderdak’ voor de vakdocenten (spirituele ondersteuning) en wil het PCGVO promoten. In 2019 is er een nieuwe docent aangenomen.

– Momentum

De Sint-Joriskerk op zondagmiddag geopend voor toeristen en winkelend publiek in de periode van medio mei tot medio oktober met twee keer per middag een ‘Momentum’; een liturgisch moment van 20 minuten met veel muziek, in het koor van de kerk. Deze middagen draaien op een groot aantal vrijwilligers en tal van (semi)professionele musici werken belangeloos mee.

Het bezoekersaantal vertoont een stijgende lijn. Zo kwamen er in 2019 4350 volwassenen en 317kinderen in de kerk en woonden daarvan 403 het Momentum bij.– Kerkproeverij

In 2019 is er besloten dat taakgroep het als taak ziet om deze landelijke activiteit onder de aandacht te brengen. Dit gaan we doen door de kerken op de Kerkproeverij te attenderen. Deze activiteit zal verder niet georganiseerd worden door deze taakgroep.

3. Oecumenische ontmoetingen
– Pastoresontmoeting

Het is van belang dat de voorgangers in kerken en geloofsgemeenschappen in Amersfoort elkaar ontmoeten. In 2019 was er één pastoresontmoeting.

– Kroonbede op 16 september in de Oud- Katholieke parochie van de H. Georgius, “Joris op ’t Zand”
Thema was: Hoe maak jij het verschil? Voorganger was Bert den Hertog.

– Vredesweek
21 september vond een interkerkelijke vesper plaats, als start van de jaarlijkse Vredesweek.

– Koningsdag 27 april
De koninklijke familie bezocht Amersfoort op Koningsdag. De Johanneskerk met vrijwilligers van kerken een Open Huis.

4. Herdenking 50 jaar jubileum RvK-Amersfoort


De Amersfoortse Raad van Kerken bestond 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd op zaterdag 18 mei een conferentie georganiseerd over de verhouding RomAmerFinancieel Jaarverslag 2019sfoorte – Reformatie. Hoe is de stand van zaken na 400 jaar scheiding Rome-Reformatie?
Er waren twee korte lezingen. Dr. Arjan Plaisier, PKN-predikant en voormalig scriba van de PKN, betoogde dat Luther niet uit de R.K. Kerk van vandaag zou zijn gestapt. Plaisier toonde met verschillende voorbeelden aan hoe de kerken elkaar de laatste decennia inhoudelijk genaderd zijn.
Eenzelfde strekking had de R.K. theoloog prof.dr. Marcel Poorthuis, die sprak over ‘Toenadering vanuit eigen kracht’. Daarna was er gelegenheid voor vragen en discussie Muzikaal werd het omlijst met ‘ReisTijd, wat 50 jaar met je kan doen’ doorJelle Koolstra en cantorij De Oorsprong o.l.v. Jan Schuring.


Ruim 100 belangstellenden waren afgekomen op de middag, die ook een feestelijk tintje had, in Kruispunt-Vathorst.

Oecumene kan versleten en saai lijken, zo werd deze middag gezegd, maar vereniging van de kerken is vandaag de dag niet meer een vrijblijvend iets, er zullen stappen gezet moeten worden.
De lezingen zijn te vinden op de website van de Raad.

5. Communicatie

PR-beleid
Advies is gevraagd aan Jasper van de Bovenkamp, journalist en communicatieadviseur, actief in de Amersfoortse kerk. Hij presenteert zijn bevindingen in DB en vervolgens AB.
Afgesproken is dat de website van de Raad zal worden verbeterd; mogelijk zal ook voor enkele uren per week een parttimemedewerker worden aangetrokken.
Ook zal de aangesloten kerken worden gevraagd ruimte te maken voor berichten over de Raad.
Naast de eigen site is een facebook een effectiever communicatiemedium.
Tegelijk is besloten dat ook een discussie zal worden gevoerd waar de Raad nu eigenlijk voor staat, en hoe zij zich kan profileren.

– Website Raad van Kerken Amersfoort
In principe is besloten dat opnieuw gekeken wordt naar herontwerp van de eigen website.

– Website geloven033.nl

De RvK-A heeft een eigen website voor Amersfoorters die op zoek zijn naar God, geloof of kerk. Deze dient voornamelijk ter ondersteuning van de missionaire activiteiten van de Raad.


– Website Kerkplein

Voorzitter en vicevoorzitter hebben gesprekken gevoerd met de Kerkplein-redacteuren over beëindiging.
De Raad heeft een eigen site www.raadvankerkenamersfoort.nl. Daarnaast kunnen kerken hun vorming- en toerustingsactiviteiten zelf actief aanmelden bij Zindex. Daarmee had de website Kerkplein onvoldoende toegevoegde waarde.
Besloten is de samenwerking met Kerkplein te beëindigen.

Zindex
Het DB heeft een bijdragen toegezegd van E 600 voor de oecumenische website Zindex, die is ontwikkeld door Brandpunt, waarop kerken hun activiteiten kunnen plaatsen

– Kerkpagina huisaanhuisblad StadAmersfoort
Tweewekelijks verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Raad de kerkpagina, met bijdragen van en over de Amersfoortse kerken. Concreet is hiervoor een redactie gevormd; eindredacteur is Jasper van den Bovenkamp.

6. Overig

– Financiële steun
+ De RvK gaf een bijdrage aan het DAC (Diaconaal Aandacht Centrum) van E 1.500.

+ Het DB heeft zich garant gesteld voor maximaal E 1.600 voor een aantal Evensongs in de Adventtijd in de Joriskerk.
Financieel Jaarverslag 2019+ Het DB heeft zich garant gesteld voor maximaal E 1.600 voor een aantal Evensongs in de Adventtijd in de Joriskerk.

– Legaat
De Raad ontving een legaat van E 1.000 van A. Haanschoten. EFinancieel Jaarverslag 2019r zal een bestemming worden gezocht die bij haar past, in de sociale sfeer.

Bijlage 1 Overzicht kerken, aangesloten bij de Raad van Kerken Amersfoort, op 31 december 2019

Baptistengemeente Amersfoort
Christelijke Gereformeerde Kerk
Evangelische Gemeente De Ark
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GK):

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKv):
GKv Amersfoort Centrum (Kandelaar), GKv Amersfoort WesFinancieel Jaarverslag 2019t (Westerkerk), GKv Amersfoort Zuid (Martuskerk), GKv  Amersfoort Oost (de Schaapskooi), GKv Amersfoort de Horsten en GKv Amersfoort Emiclaer (de Lichtkring), GKv Amersfoort Hoogland/Nieuwland (de Boogkerk) en GKv Amersfoort Vathorst (Ontmoetingskerk)’

Johanneskerk (Doopsgezind, Remonstrants en Vrijzinnig Protestants)

Korps Leger des Heils te Amersfoort


Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK):
NGK Amersfoort-Noord, NGK Amersfoort-Zuid

Nieuw Apostolische Kerk

Orthodoxe Parochie Amersfoort

Oud-katholieke Parochie van de H. Georgius

Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA):
Adventkerk, Bergkerk, De Bron, De Brug, De Hoeksteen, Emmaϋskerk, Fonteinkerk, Nieuwe Kerk, Sint-Joriskerk, Lutherse pioniersplek ‘De Amersfoortse Zwaan’

Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord:
De Inham, Veenkerk

Rooms-Katholieke Kerk Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVA): Heilig Kruis, Sint Ansfridus, Sint Joseph, Sint Martinus, Sint Franciscus Xaverius, Wijkherberg Heilige Geest

Oecumenisch: Het Brandpunt, De Herberg

Bijlage 1: Financieel Jaarverslag 2019

Bijlage 2: Samenstelling Algemeen Bestuur Raad van Kerken Amersfoort, op 31 december 2019

Dagelijks Bestuur:
J. (Josephine) van Pampus Voorzitter, afgevaardigde Parochie OLVA
W. (Wiebo) Spoelstra Vicevoorzitter, afgevaardigde namens de PGA
K.J. (Kees) Hummelen 1e Penningmeester
H.K. (Huib) Klamer Secretaris, portefeuillehouder voor Taakgroep Kerk & Samenleving
H. (Rita) Hunink-Sterken portefeuillehouder voor Taakgroep Missionaire Presentie


Algemeen Bestuur:
N.L. (Nanny) Benjamins Afgevaardigde Evangelische Gemeente De Ark
H.G. (Hetty) van Berkum Afgevaardigde classis Geref.Kerk (vrijgemaakt)
A. (Ate) Blaauw Afgevaardigde Nieuw Apostolische Kerk
G. (Gerard) van der Werf Secundus
A. (André) Dijkshoorn Afgevaardigde Oud Kath.Parochie H.Georgius
L. (Lydia) Janssen Afgevaardigde Oud Kath.Parochie H.Georgius Secundus
G. (Gerrit) Gunnink Afgevaardigde classis Amersfoort Geref.Kerk vrijgemaakt
R. (Rob) van der Laan Afgevaardigde Prot. Gem. Amersfoort-Noord/Hoogland
R. S.E. (Susien) Lenselink Afgevaardigde DoReVp
(Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnig Protestanten)
I. (Ineke) van de Meijden-Visser Afgevaardigde Leger des Heils, korps Eemland
H. (Hans) Wels Afgevaardigde DoReVp Secundus
Willem Joost Louwerse Afgevaardigde Christelijk Gereformeerde Kerk
Marnix Niemeijer Afgevaardigde Ned. Geref. Kerk Amersfoort-Noord
F. (Freddy) Gerkema Afgevaardigde Ned Geref. Kerk Amersfoort-Noord Secundus
W. (Wim) van Rijnswou Afgevaardigde Ned. Geref. Kerk Amersfoort-Zuid
I. (Irene) Vriens Afgevaardigde Parochie OLVA

Medewerkers:

– Jasper van den Bovenkamp, eindredacteur Kerkpagina
– Cees Manni, 2e penningmeester
– Bart Verreijt, beheerder website Raad van Kerken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *